Poppers Pocket Amyl 30 ml

Kód: 156
1 hodnotenie
€19,99 –46 %
amyl popper 30ml
€19,99 –46 % €10,89
Skladom (>5 ks)

Poppers Pocket Amyl 30 ml

Detailné informácie

Podrobný popis

Poppers Pocket Amyl 30 ml - Belgická varianta obľúbeného produktu - ODPORÚČAME!!!
Obsahuje amylnitrit, zmes izomérov a 3-metylbután-1-ol
UFI: M82S-EMU6-310R-9J4T
Návod na použitie
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H302+H332 - Škodlivý po požití a pri vdýchnutí.

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H341 - Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie (inhalačne).

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

EUH066 - Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.